Sammy Hooper 90th Birthday Party (2 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (3 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (4 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (5 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (6 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (8 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (9 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (10 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (11 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (12 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (13 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (14 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (15 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (16 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (17 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (18 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (19 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (20 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (21 of 175)Sammy Hooper 90th Birthday Party (22 of 175)